Dachgeschoss

Dachgeschoss

D A C H G E S C H O S S
 

Dachgeschoss

(zum vergrößern klicken)

                 
WE-NR Bezeichnung Zimmer Größe in m² KP in € SP-NR KP in € GESAMTKAUFPREIS in € Grundriss
                (zum vergrößern klicken)
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E   3 4 B
                 
65 Kronprinzen_Residenz 3 85,23 209.000,00 65 15.000,00 224.000,00 Kronprinzen_WE_65
66 Kurfuersten_Apartment 3 83,01 203.500,00 66 15.000,00 218.500,00 BEREITS_VERKAUFT
67 Kaisers_Suite 4 108,27 265.500,00 67 15.000,00 280.500,00 BEREITS_VERKAUFT
68 Koenigs_Quartier 3 91,89 225.000,00 68 15.000,00 240.000,00 Koenig_WE_68
 
 
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E   3 4
 
69 Fuersten_Domizil 3 119,72 293.500,00 69 15.000,00 308.500,00 BEREITS_VERKAUFT
70 Fuersten_Domizil 5 139,55 352.500,00 70 15.000,00 367.500,00 BEREITS_VERKAUFT
 
 
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E   3 4 A
 
71 Koenigs_Quartier 3 93,52 229.000,00 71 15.000,00 244.000,00 BEREITS_VERKAUFT
72 Kaisers_Suite 4 109,18 267.500,00 72 15.000,00 282.500,00 Kaiser_WE_72
73 Kurfuersten_Apartment 3 84,51 207.000,00 73 15.000,00 222.000,00 BEREITS_VERKAUFT
74 Kronprinzen_Residenz 3 86,86 213.000,00 74 15.000,00 228.000,00 BEREITS_VERKAUFT
                 
                 
            Änderungen vorbehalten (Stand: 06/2019)