3. Obergeschoss

3. Obergeschoss

3. O B E R G E S C H O S S
 

3. Obergeschoss

(zum vergrößern klicken)

                 
WE-NR Bezeichnung Zimmer Größe in m² KP in € SP-NR KP in € GESAMTKAUFPREIS in € Grundriss
                (zum vergrößern klicken)
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E   3 4 B
                 
49 Kronprinzen_Residenz 3 86,76 208.500,00 49 15.000,00 223.500,00 BEREITS_VERKAUFT
50 Kurfuersten_Apartment 2 71,91 172.500,00 50 15.000,00 187.500,00 BEREITS_VERKAUFT
51 Kaisers_Suite 4 110,54 265.500,00 51 15.000,00 280.500,00 Kaiser_WE_51
52 Koenigs_Quartier 3 98,85 238.000,00 52 15.000,00 253.000,00 Koenig_WE_52
 
 
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E   3 4
 
55 Fuersten_Domizil 3 90,62 217.500,00 55 15.000,00 232.500,00 BEREITS_VERKAUFT
56 Ritters_Butze 1 26,24 66.000,00 56 15.000,00 81.000,00 BEREITS_VERKAUFT
57 Ritters_Butze 1 26,05 66.000,00 57 15.000,00 81.000,00 BEREITS_VERKAUFT
58 Fuersten_Domizil 4 115,26 277.000,00 58 15.000,00 292.000,00 BEREITS_VERKAUFT
 
 
A U G U S T - B E B E L - S T R A ß E   3 4 A
 
61 Koenigs_Quartier 3 98,77 238.000,00 61 15.000,00 253.000,00 Koenig_WE_61
62 Kaisers_Suite 4 112,18 269.500,00 62 15.000,00 284.500,00 Kaiser_WE_62
63 Kurfuersten_Apartment 2 71,86 173.000,00 63 15.000,00 188.000,00 BEREITS_VERKAUFT
64 Kronprinzen_Residenz 3 86,70 207.500,00 64 15.000,00 222.500,00 BEREITS_VERKAUFT
                 
                 
            Änderungen vorbehalten (Stand: 06/2018)